વિગતો
Listen
onion | प्याज | कांदा
Krishi Gyan
4 year
Follow

ડુંગળી: ગલકા

ગાલ્કા ઘણીવાર ડુંગળીમાં જોવા મળે છે, જેમાં છોડના મૂળ અથવા મધ્ય ભાગ સડી જાય છે. જેના કારણે દાંડી છોડના ઉપરના ભાગનું વજન સહન કરી શકતી નથી તેથી છોડ જમીન પર પડી જાય છે. તેના નિયંત્રણ દીઠ 15 લિટર. પાની ફુલસ્ટોપ, 30 ગ્રામ અથવા એવેન્સર ગ્લો, 20 ગ્રામ. તેને ભેળવીને 10 દિવસના અંતરાલ પર બે વાર સ્પ્રે કરો.

Like
Comment
Share
Get free advice from a crop doctor

Get free advice from a crop doctor