વિગતો
Listen
tomato | टमाटर | टोमॅटो
Krishi Gyan
5 year
Follow

ટામેટા: પાંદડાની કોતરણી કરનાર કૃમિ / લીફ ખાણિયો

પાંદડા કોતરનાર જંતુઓ ટામેટાના પાનને ચાટીને આડી રેખા બનાવે છે, જેનાથી પાંદડાઓની ખોરાક બનાવવાની ક્ષમતા ઘટી જાય છે, જેના કારણે છોડનો વિકાસ અટકે છે અને ઉપજમાં ઘટાડો થવા લાગે છે. આવા જંતુઓથી બચવા માટે ટાટામીડા 8-10 મિલી અથવા વિક્ટર, 8-10 મિલી અથવા ડેસીસ, 12-15 મિલી 15 લિટર/ટાંકીમાં ઓગાળી જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો. 2-3 દિવસ

કોઈપણ એક પ્લાન્ટ ટોનિક જેમ કે મિરાક્યુલન, 20 મિલી અથવા ન્યુટ્રિઝાઇમ, ટાંકી દીઠ 30 મિલીના દરે પછી

સ્પ્રે.

Like
Comment
Share
Get free advice from a crop doctor

Get free advice from a crop doctor